Algemene Voorwaarden Adco-timmerwerken

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder
1.Ondernemer: In deze algemene voorwaarden is Adco-timmerwerken de ondernemer. Bij elke online-winkel welke onderdeel is van Adco-Timmerwerken is Adco-timmerwerken de Ondernemer.
2.Afnemer: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, dan wel een natuurlijk persoon welke voor private doelstelling een overeenkomst op afstand aangaat met ondernemer. In geval van een besloten vennootschap de DGA dan wel een bevoegd persoon binnen deze besloten vennootschap.
3.Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat ondernemer en afnemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Afnemer gebruik kan maken van zijn herroeping recht;
6. Herroeping recht: de mogelijkheid voor de afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand en de tijd welke de consument van aankoop kan afzien.
7. Dag: kalenderdag
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de ondernemer of afnemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer.
Adco-timmerwerken

Vestingsadres:
Platanenweg 2B
6014AP Ittervoort
Tel:0475-566499
Fax:0475-566023
Telefonische bereikbaarheid: Maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.
KvK: Roermond – 13019381
BTW nr: NL804814533B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid 
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en afnemer. Voor de relatie van afnemer naar ondernemer gelden ten alle tijden de algemene voorwaarden van ondernemer en zijn de algemene voorwaarde van afnemer ten alle tijden ondergeschikt.

2.De Algemene voorwaarden van Adco-timmerwerken zijn ten alle tijden bindend. Algemene voorwaarden dan wel enige andere voorwaarden van afnemer, zijn ten alle tijden ondergeschikt aan de algemene voorwaarden van Adco-timmerwerken
Ook wanneer afnemer in een aanvraag of opdracht toevoegt dat afnemer zijn   voorwaarden bindend zijn, zullen de algemene voorwaarden van Adco-timmerwerken geldend zijn zowel in offertefase, verkoop en garantiebepalingen.
3. Voordat de eerste overeenkomst op afstand, dan wel in een ruimte waar ondernemer en afnemer gelijktijdig aanwezig zijn, wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
5. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het derde en vierde lid van overeenkomstige toepassing en kan de ondernemer zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod 
1.Het aanbod heeft een geldigheidsduur van 30 dagen na offerte datum. Na bevestiging binnen dertig dagen is de aangeboden prijs maximaal 6 maanden geldig. Daarna zal er een nieuwe offerte aangeboden worden en zal de prijs worden herzien.
2.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3. Het aanbod bevat een zo volledige en nauwkeurige mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 de eventuele kosten van aflevering;
 de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 het al dan niet van toepassing zijn van het herroeping recht;
 de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 Indien van toepassing afwijkende garantie bepalingen;
 In geval van maatwerk de bindendheid van afname. Bij maatwerk kunnen producten niet geretourneerd worden.

Artikel 5 – De overeenkomst 
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 2. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de verzending van het aanbod. Zodra de verzending heeft plaats gevonden accepteert de afnemer het aanbod. Bij specifiek maatwerk accepteert afnemer het aanbod bij bevestiging opdracht.
3. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 – Herroeping recht bij levering van producten 
1.Bij de aankoop van producten via een on-line winkel van ondernemer heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Afnemer is zich bewust van het feit dat de overeenkomst tussen afnemer en consument buiten de verplichtingen van herroeping recht vallen van ondernemer.
2. Afnemer heeft in geval van specifiek maatwerk geen herroeping recht na plaatsen opdracht.

Artikel 7 – Kosten in geval van specifiek maatwerk 
1. Indien de afnemer een geplaatste opdracht voor specifiek maatwerk annuleert kan ondernemer tot 100% vorderen van afnemer hierin in mindering gebracht afleverkosten.
2. Ondernemer kan in geval van specifiek maatwerk afzien van betalingstermijnen en het gehele bedrag dan wel een deel van factuurbedrag als aanbetaling vorderen.

Artikel 8 – Conformiteit en Garantie 
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod /offerte vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de jegens de afnemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand. Bij garantie regeling bij wet is ondernemer het aanspreekpunt van afnemer. Consument dient zijn klacht bij afnemer te deponeren.
3. Afnemer dient ten alle tijden bij klachten de ondernemer in staat te stellen de klacht op te lossen. Hiermee wordt onder meer het overhandigen van het aangekochte aanbod aan de ondernemer te tonen. Indien afnemer hieraan niet kan voldoen zullen de garantiebepalingen komen te vervallen. 4.Bij aanpassingen aan de producten welke niet door ondernemer zijn aangebracht vervallen alle garantiebepalingen.
5. Ondernemer bied afnemer mogelijkheid tot plaatsen/monteren van product tegen meerprijs. Wanneer afnemer product zelf monteert vervallen garanties indien producten niet worden verwerkt, opgeslagen en/of gemonteerd volgens fabrieks-voorschriften.
6.Ondernemer kan garanties laten vervallen indien afnemer geen onderhoud en verduurzamen volgens voorschriften van ondernemer heeft gedaan. Ondernemer zal naar  hierin zijn besluit vormen na dat ondernemer het product/situatie heeft beoordeeld.
7.Ondernemer behoud het recht, om indien hij bij afnemer komt en constateert dat problemen met product zijn ontstaan door onzorgvuldig onderhoud, niet juist monteren dan wel enige ander nalatigheid van afnemer, kosten voor dit herstel in rekening te brengen. Hierbij betreft het voorrijkosten en uurtarief volgens de normen van Adco-Timmerwerken.
8.Ondernemer geeft enkel garantie op het door hem geleverde product. Nevenschades als gevolg van het verwijderen van het product van ondernemer kunnen niet verhaalt worden op ondernemer.
Ondernemer is het vrij om schade wel ter vergoeden indien ondernemer vind dat dit in alle redelijkheid te bepalen valt.

Artikel 9 – Levering en uitvoering 
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt “af-fabriek “tenzij anders overeengekomen. Dan zal levering plaats vinden aan het adres dat de afnemer aan ondernemer schriftelijk kenbaar heeft gemaakt.
3. Afnemer is zich bewust dat levertijden kunnen oplopen tot meerdere weken.
4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de afnemer bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Afnemer verplicht zich direct bij levering van de bestelde producten deze te controleren en bij afwijkingen ondernemer binnen 12 uur te informeren. Op moment van accepteren bij transporteur van de door ondernemer verstuurde producten verplicht afnemer zich tot betalen van deze geleverde goederen.
5.Bij af-fabriek levering dient afnemer direct reclames melden bij ondernemer.
6.Ondernemer bied afnemer mogelijkheid tot plaatsen/monteren van product tegen meerprijs. Wanneer afnemer product zelf monteert vervallen garanties indien producten niet worden verwerkt, opgeslagen en/of gemonteerd volgens fabrieks-voorschriften.

Artikel 10 – Betaling 
1. Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na Factuurdatum.
2.Reclames  e.d. omtrent het geleverde geven afnemer niet het recht betalingen op te schorten.
3. In geval van wanbetaling van de afnemer heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
4.In geval het factuurbedrag niet op de vervaldatum is voldaan zal koper in gebreken zijn door enkel verloop van de gestelde termijn zonder dat ingebrekestelling is vereist. In dat geval wordt de vordering van ondernemer van rechtswegen verhoogd met 1% per maand, of gedeelte van een maand te rekenen vanaf vervaldatum en voorts-onverminderd de eventuele gerechtskosten met de buitenrechtelijke incassokosten, welke bedragen 15% van het factuurbedrag met rente, dit alles vermeerderd met een ten tijde van incasso geldend BTW Tarief.
5. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Artikel 11 – Klachtenregeling 
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt,
wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Ondernemer kan van afnemer eisen dat het product aan ondernemer wordt toegezonden voor nader onderzoek. Kosten hiervoor zijn in eerste instantie voor afnemer. Indien klacht gegrond is zal ondernemer zich verplichten gemaakte kosten tussen afnemer en ondernemer voor kosten van ondernemer te laten komen. De verzendkosten/retourkosten van consument naar afnemer zijn ten alle tijden voor afnemer.

Artikel  12 – Meerwerk
1.Alle wijzigingen in aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van afnemer, hetzij als gevolg van een wijziging in de fabricage of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de fabricage behoren wanneer daaruit kosten ontstaan, als meerwerk beschouwd te worden en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk zullen naar billijkheid worden verrekend met de betaling van de hoofdsom, respectievelijk de laatste termijn daarvan.

Artikel 13 – Garanties-2
Alle geschillen tussen partijen zullen worden beslist door de bevoegde rechter van de woonplaats van ondernemer. Nederlands recht is van toepassing.